CONTR AGENT логотип

ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT

1. Загальні положення

 

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, як пошуково-аналітичного ресурсу, що являє собою спеціалізований програмний комплекс.

Під Ліцензією жодним чином не розуміється надання ЛІЦЕНЗІАРОМ інформаційних та/або консультаційних послуг.

 

1.2. Комп’ютерна програма CONTR AGENT є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОНТР-АГЕНТ».

Алгоритми пошуку і розрахунків є частиною програмного коду комп’ютерної програми CONTR AGENT, що є  об’єктом авторського права відповідно до ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та не підлягає розголошенню.

Комп’ютерна програма CONTR AGENT являє собою спеціалізований програмний комплекс, як результат комп’ютерного програмування, призначений для використання у діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб в якості пошуково-аналітичної  комп’ютерної програми CONTR AGENT.

 

1.3. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми CONTR AGENT здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми CONTR AGENT, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

 

1.4. ЛІЦЕНЗІАТ набуває права на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT як пошуково-аналітичного ресурсу. Результати роботи комп’ютерної програми мають виключно інформаційно-довідковий характер.

 

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT

 

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми CONTR AGENT будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми CONTR AGENT будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму CONTR AGENT тільки як довідковий ресурс для проведення господарської діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

 

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми CONTR AGENT ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми CONTR AGENT та використовувати її, отримувати за її допомогою вміст, як результат роботи пошуково-аналітичної програми CONTR AGENT з метою забезпечення своєї діяльності;

б) за умови отримання письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА здійснювати відчуження комп’ютерної програми CONTR AGENT.

 

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми CONTR AGENT ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

 

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми CONTR AGENT;

 

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми CONTR AGENT або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

 

в) поміщати вміст, отриманий в результаті роботи пошуково-аналітичної програми CONTR AGENT, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах;

 

г) використовувати  комп'ютерну програму CONTR AGENT в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси третіх осіб. Відповідальність  за порушення прав третіх осіб несе Абонент.

 

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання результатів роботи пошуково-аналітичної комп’ютерної програми CONTR AGENT, яка міститься у комп’ютерній програмі CONTR AGENT, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми CONTR AGENT та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми CONTR AGENT в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

 

2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму CONTR AGENT з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

 

2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

 

2.8.  Комп’ютерна програма CONTR AGENT здійснює пошук та аналіз з відкритих джерел (в тому числі але не виключно з наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 р. № 835*, пошукових систем Google, Yandex, Yahoo тощо).

Вміст, отриманий в результаті роботи CONTR AGENT не належить ЛІЦЕНЗІАРУ. Відповідальність за такий вміст несуть виключно суб’єкти (розпорядники інформації), які його оприлюднюють.

 

2.9.  ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за використання ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами вмісту, отриманого в результаті роботи пошуково-аналітичної комп’ютерної програми CONTR AGENT.

 

2.10. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ вмісту, отриманого в результаті роботи пошуково-аналітичної комп’ютерної програми CONTR AGENT. Вміст, отриманий в результаті роботи комп’ютерної програми CONTR AGENT, носить виключно ознайомчий характер та не може використовуватись та/або будь-яким чином заміняти та/або підміняти будь-яку офіційну інформацію, аудиторські й експертні висновки, та встановлювати будь-які юридичні факти або обставини, що мають юридичне значення.

 

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

 

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT визначається з моменту активації комп’ютерної програми CONTR AGENT і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

 

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT):

 

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії;

 

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

 

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

 

3.4. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

*ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  джерел, які використовуються комп’ютерною програмою CONTR AGENT

 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Річні плани закупівель

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації

Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

База даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Реєстр громадських об’єднань

Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

Перелік спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Інформація про осіб, які переховуються від органів влади

Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах

Інформація про зареєстровані порушення Правил дорожнього руху

Інформація про дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції МВС та їх телефонні номери

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Форми фінансової звітності

Реєстр документів дозвільного характеру

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники пільг, наданих законодавством із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства

Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр магазинів безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Реєстр виданих, призупинених, анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Реєстр адміністративних послуг України

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”

Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Основні показники економічного і соціального розвитку України

Прогнозні енергетичні баланси

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про фактичну ціну реалізації газу природного

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Міністерства

Реєстри ліцензіатів, яким Міністерством видано ліцензії

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного

Реєстр суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що подали до Міністерства документи для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт брухту чорних металів

Державний реєстр засобів вимірювальної техніки

Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації систем управління в державній системі сертифікації

Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації продукції в державній системі сертифікації

Реєстр технічних регламентів

Реєстр державної системи сертифікації

Державний реєстр патентів на винаходи

Державний реєстр патентів на корисні моделі

Державний реєстр патентів на промислові зразки

Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр уповноважених організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір

Державний реєстр лікарських засобів

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів

Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Реєстр медико-технологічних документів

Перелік закладів охорони здоров’я, яким надано право утворювати медичні комісії з питань проведення огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Реєстр галузевих нововведень

Дані щодо статистики захворювань

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Інформація про обсяги споживання газу в Україні

Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості Реєстру вищих навчальних закладів)

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Звіти щодо перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Інформація про відшкодування коштів з державного бюджету підприємствам галузі за надані пільгові перевезення

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Інформація про споживання енергоресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про обсяги перевезення енергетичного вугілля до електростанцій

Інформація про кількість внутрішньообласних автобусних маршрутів, перевезених пасажирів та вантажів

Інформація про обсяги здійснення пільгових перевезень на автомобільному та електричному транспорті

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних договорів оренди державного рухомого майна

Реєстр суден малого флоту

Реєстр судозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів

План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів

База даних про вантажні перевезення: вантажообіг, обсяг, дохід вантажних залізничних перевезень в розрізі контрагентів (вантажовідправник, вантажовласник, експедитор) із зазначенням типу вантажу, вагону, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату за перевезення

Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій

Реєстр наявних вагонів за типами, кількість запитів на вагони у розрізі станцій

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)

Дані щодо вагонного господарства (робочий, неробочий парк, структура в розрізі власності, типів вагонів, місцезнаходження)

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо локомотивного господарства (кількість, робочий, неробочий парк)

Пасажиропотік на внутрішніх, міжнародних маршрутах

Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах

Інформація про міжнародні перекази

Перелік поштових відділень

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

Фінансові плани підприємств

Пояснювальні записки до фінансових планів підприємств

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників

Дані про дебіторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків

Дані про кредиторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків

База даних договорів оренди державного рухомого майна підприємств, установ та організацій

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Інформація про кількість перевезених пасажирів за видами перевезень в структурі

Інформація про пасажирообіг за видами перевезень в структурі

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Результати моніторингу показників заробітної плати

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів “гарячих ліній” для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Державний реєстр нерухомих пам’яток України

Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів

Інформація про видані посвідчення національного фільму

Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні

Реєстр визнаних видів спорту в Україні

Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Єдина спортивна класифікація України

Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли 1-6 місце на офіційних міжнародних змаганнях

Інформація про національні збірні команди України

Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту

Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

Мінприроди та Держгеонадра відповідно до компетенції

База даних спеціальних дозволів на користування надрами

Реєстр екологічних аудиторів

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України

Державний кадастр родовищ підземних вод

Реєстр нафтових та газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Переліки ліцензіатів

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища

Інформація про заповідання території України

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів

Інформація про обсяги вилову риби

Ветеринарні сертифікати

Інформація про заборони на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

Список зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів

Реєстр генетично модифікованих організмів, джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів

Інформація про підконтрольні переробні підприємства

Реєстр експортерів харчових продуктів

Реєстр експортерів неїстівних продуктів

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Перелік суб’єктів господарювання, яким видано ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

Огляд поширення карантинних організмів в Україні

Перелік об’єктів регулювання у сфері карантину рослин

Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад

Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва

Державні та галузеві будівельні норми

Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Список іноземних дипломатичних місій в Україні

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації

Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України

Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах

Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Державний фонд документації із землеустрою

Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Довідник розділів статистики

Метаописи державних статистичних спостережень

Звіти з якості

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Інформація про заготівлю та переробку деревини

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств

Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

Перелік суб’єктів природних монополій

Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

Нацкомфінпослуг

Державний реєстр фінансових установ

Перелік фінансових компаній, яким видано ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Єдиний реєстр бюро кредитних історій

Перелік страхових та/або перестрахових брокерів - нерезидентів, які повідомили про намір провадити діяльність на території України

Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

База даних осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації страхових компаній

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

Реєстр суб’єктів природних монополій

Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів

Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів України

Відомості про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

Реєстр аудиторських фірм

Інформація про власників істотної участі у банках України

Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація

Довідник банків України

Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій

Oсновнi показники діяльності банків України

Значення економічних нормативів по системі банків України

Інформація про доходи та витрати банків України

Дані фінансової звітності банків України

Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Відомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Реєстр електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика

Органи місцевого самоврядування

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Перелік об’єктів комунальної власності

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності